Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

För att göra en utvärdering av länets slåtterängar startade Västra Götalands länsstyrelse delprogrammet ”ängar” vars syfte är att följa utvecklingen av länets slåtterängar. Utgångspunkten för övervakningen är de slåtterängar som finns noterade i ängs- och hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90-talet) och i ängs- och betesinventeringen (från mitten av 00-talet).

Följande rapport är en redovisning av 2016 års miljöövervakning med syftet att
mäta hävden (höjd på kvarstående gräs eller mer exakt höjd på kvarstående icke
förvedade kärlväxter) på ett antal slumpvis utvalda slåtterängar i länet. I undersökningen ingår även fem slåtterängar i Göteborg, två i Tjörns kommun samt fem i
Kosteröarnas naturreservat.

Ladda ner rapporten – Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016.