Nationalparkens skötsel

För att skydda och bevara Kosterhavets alla arter och naturtyper behövs en del skötselinsatser. Det kan handla om att inrätta ankringsförbud i känsliga bottenområden eller att släppa betande får på öarna för att hålla markerna öppna. Till grund för arbetet finns en skötselplan med mål och åtgärder för naturvärden och mänskligt nyttjande.

Mål för skötseln

Det övergripande målet för nationalparkens skötsel är att säkerställa en god livsmiljö för alla de arter som finns inom nationalparken.

Dykare inventerar ålgräs.

Inventering och uppföljning

För att öka kunskapen om arters förekomst och antal genomförs olika inventeringar. Genom att upprepa undersökningarna kan vi övervaka förekomsterna och se förändringar och effekter av olika skötselåtgärder.

Bitar av levande ögonkorall i akvarium.

Restaureringsprojekt

Ibland behövs större praktiska insatser för att inte arter, livsmiljöer och ekosystemtjänster ska gå förlorade.

Två kor och en kalv som betar på en strandäng.

Betesdjur

Utan betesdjur kan vi inte vårda och sköta Kosterhavets kulturhistoriska landskap. Strandängar, hedar och blomrika gräsmarker är beroende av den hävd som betet innebär.

Eldslågor vid bränning av gammal ljung.

Naturvårdsbränning

Många av de växter, svampar och insekter som finns i naturen har gynnats av bränder i markerna under tusentals år.