Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

För att kunna uppfylla dessa syften behövs kunskap om bland annat utbredningoch populationsstorlek hos ett flertal arter. Det här är första gången som nationalparkens fisk- och kräftdjurssamhällen har inventerats.

Ladda ner rapporten – Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark.

Ladda ner bilaga.