Miljöövervakning av gaddsteklar, 2016

Under 2016 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 15 ekorutor i Västra Götalands län, uppföljning av 1 ekoruta i Kosterhavets Nationalpark samt inventering av 3 områden i samarbete med Göteborgs stad. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.