Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer, analys 2010-2018

Under 2018 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 18 ekorutor i Västra Götalands län och uppföljning av 2 ekorutor i Kosterhavets Nationalpark. I denna rapport är även en analys gjord för all data som samlats in sedan miljöövervakningsprogrammet startade 2010. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.