Miljöövervakning av slåtterängar 2018 – Kosteröarna

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under 2018 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Resultatet av inventeringen av slåtterängarna på Koster redovisas i denna rapport.

Ladda ner rapporten – Miljöövervakning av slåtterängar 2018 – Kosteröarna.