Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under 2020 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv

Under 2020 har på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län 25 utslumpade
slåtterängar inventerats både med avseende på kärlväxtinnehåll och hävd. Undersökningen ingår i den regionala miljöövervakningen i Västra Götalands län.

Ladda ner rapporten – Miljöövervakning av slåtterängar 2020.