Kosteröarna

En av fyrtornen på Nordkoster

På Kosteröarna finns några av Sveriges mest artrika marker och en intressant kulturhistoria.

Stenmurar, hamlade träd och gamla husgrunder berättar om tidigare generationers lantbruk och fiske. Många av de gamla betesmarkerna och ängarna växte igen under åren när djuren och jordbruket minskade på öarna. Men stora delar har restaurerats och öppnats upp i etapper under de senaste 10 – 20 åren. Betesdjur och slåtter är viktigt för att markerna inte ska växa igen.

Kosters kalkrika jordmån, torra och sandiga marker och soliga klimat ger goda förutsättningar för en särskilt rik flora och inventeringar visar på mer än 600 arter av kärlväxter. Här finner du bland annat flera olika arter av orkidéer och sällsynta växter som bohusranunkel, martorn (kostertistel) och sandtimotej.

Mer information om Kosteröarnas naturreservat

Reservatsbeslut

Ändrade föreskrifter 3 maj 2023

Kartbilaga föreskrifter

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Kosteröarnas naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Ha hund okopplad
 • Övernatta i tält, hängmatta eller annat sätt
 • Elda annat än på iordningställda grillplatser. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte vid användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför den anvisade parkeringsplatsen
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Under perioden 15 maj – 31 augusti lägga upp eller förtöja båt eller annan farkost på sandstränder markerade i kartan eller ankra utanför de markerade sandstränderna närmare stranden än 50 meter. Förbudet gäller inte för kanoter eller kajaker som dras upp på sandstränder, om de placeras så att sandstränder eller passager inte blockeras.
 • Förtöja eller ankra i naturhamn på samma plats längre än två nätter i följd
 • Ankra, fiska eller använda skrapa inom område markerat med fiskeförbud

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger, annat än för egen konsumtion.
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön.
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.

Hitta i naturreservatet