Naturvärden på land

Humla suger nektar från blomma på martorn.

Nationalparkens landområden utgörs av karga utposter som Ursholmen och Segelskären samt många små holmar och skär, men även delar av Rossö och ett par områden på Sydkoster.

I angränsande naturreservat skyddas skogsklädda öar som Saltö, Västra Rossö och Kosteröarna.

I Kosterhavets landmiljöer lever uppskattningsvis 6 000 olika arter av växter och djur. Mer än 600 arter av kärlväxter har rapporterats, och man har hittat omkring 220 hotade, så kallade rödlistade. Men många arter väntar fortfarande på att bli upptäckta: flera mycket artrika organismgrupper är inte fullständigt undersökta ännu, till exempel svampar.

Några typiska Kosterhavsväxter

Martorn

Blommande martorn med lila blommor.
Blommande martorn.

Martorn, eller Kostertisteln, Eryngium maritimum, är en vackert blågrå och tornig växt. Den växer bland sand, grus och stenar, exempelvis vid Kilesand på Sydkoster och på Saltö. Det är en sällsynt art som finns spridd på några ställen utefter den sydsvenska kusten. Vi ett extra ansvar för martorn eftersom vi har Västra Götalands största populationer. Vi arbetar med arten inom Länsstyrelsens åtgärdsprogram för martorn.

Bohuslinden

Gammal bohuslind på Öddö
Gammal bohuslind på Öddö.

Bohuslinden, Tilia platyphylla, växer vid Ekenäs på Sydkoster och på norra Öddö. Bohuslinden är ett av Sveriges mest sällsynta träd och växer endast på några få platser i norra Halland och norra Bohuslän. Den sägs vara en kvarleva från en varmare och mer lövrik period för flera tusen år sedan. 

Bohusranunkeln

Blommande bohusranunkel
Blommande bohusranunkel.

Bohusranunkeln, Ranunculus cymbalaria, är en krypande smörblomma med blekt gula blommor. Det är egentligen en nordamerikansk och östasiatisk växt som hittades i Europa först år 1916, på Hvaleröarna norr om Koster. Ett par år senare rapporterades den även från Koster. I dag växer det mycket bohusranunkel vid kärrmarkerna vid Valnäsbukten på Nordkoster. 

Ostronörten

Blommande ostronört med sina blå blommor.
Ostronört med sina blå blommor.

Ostronörten, Mertensia maritima, kryper fram mellan stenarna på karga klapperstensfält. Det är en arktisk art som har några av sina sydligaste förekomster i Europa på den svenska västkusten. Det är en vacker och speciell blomma med blågröna blad och blå blommor. I Kosterhavet hittar men den på Kockholmen.