Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

För att kunna uppfylla dessa syften behövs kunskap om bland annat utbredning och
populationsstorlek hos ett flertal arter. Samtidigt finns behov av att utveckla objektiva
och kostnadseffektiva undersökningsmetoder i marin miljö.


I den här studien av ostronförekomst i nationalparken har forskare och doktorander vid
Göteborgs universitet vidareutvecklat en ny videometod. Förutom utbredning och täthet
av ostron inom parken har studien även resulterat i en ny metod som kan användas för
kartläggning av andra arter.

Ladda ner rapporten – Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark.