Betesdjur

Två kor och en kalv som betar på en strandäng.

Utan betesdjur kan vi inte vårda och sköta Kosterhavets kulturhistoriska landskap. Strandängar, hedar och blomrika gräsmarker är beroende av den hävd som betet innebär.

På Koster och många andra öar finns blomstrande ängar och hedar. För att bevara och sköta dessa öppna marker behövs betande djur. Historiskt har kustens människor i stor utsträckning levt av vad havet ger. Men man har också ofta haft ett mindre jordbruk med små åkerlappar mellan bergen och ett par kor och en grupp får. Mark som gick att plöja användes för att odla potatis och säd. På blötare eller magrare marker tog man tog hö till djuren. Djuren släpptes ofta i bergen och fåren kunde köras ut till öarna för att beta. Det milda havsklimatet gjorde att djuren kunde gå på berg och ljunghedar långt in på hösten och ibland även en stor del av vintern. På så vis skapades det öppna landskap som många örter, insekter och fåglar är beroende av.

Betande djur på både stora och små öar

På Nordkoster finns får, getter, kor och hästar som betar på stora delar av ön. Under sommarhalvåret släpps en del får och getter ut på några av de mindre holmarna i skärgården. Många av djuren är av lantras och trivs bra på öarna.

På Sydkoster betar en större flock kor under sommaren. Korna hyrs in från fastlandet för att komplettera de får som bor på ön året om. En del av fåren släpps ut på några av holmarna i skärgården under sommaren.

Inte bara betet som är betydelsefullt

När betesdjuren går på strandängar, bland buskar och träd och på de magrare hällmarkerna äter de inte bara gräs och örter. De ser även till att buskar och träd inte kan växa till sig och ta över. Djurens spillning är livsmiljö för skalbaggar och flugor vars ägg bara kan utvecklas där. Djurens klövar gör spår och stigar som blottar jord och sand där frön kan gro, eller ett litet bi kan bygga bo. Kring djuren syns ofta fåglar som starar och sädesärlor som fångar insekterna som skräms upp i gräset eller surrar kring djuren.

Viktigt att visa hänsyn

Korna och fåren är vana vid vandrare som går på stigarna men vi försöker minimera konflikter med besökare genom att undvika betesdjur i de mest populära områdena.

Besökare behöver ändå visa stor hänsyn till djuren och inte skrämma eller störa dem. Hundar ska alltid vara kopplade och hålla extra stort avstånd. Om djuren känner sig hotade kan de angripa hunden. Går det kor i hagen finns information om detta på grinden och man kan välja en annan stig.

Våra djur har gott om mat i sina hagar och deras magar är känsliga. Mata dom därför aldrig hur roligt det än kan verka. Om djuren matas av besökare ökar risken att de kommer att springa fram till människor som kan bli skrämda.