Inventering och uppföljning

Dykare inventerar ålgräs.

För att öka kunskapen om arters förekomst och antal genomförs olika inventeringar. Genom att upprepa undersökningarna kan vi övervaka förekomsterna och se förändringar och effekter av olika skötselåtgärder.

Fjärilar, fåglar, ängssvampar och dyngbaggar är exempel på artgrupper där Kosterhavsförvaltningen ansvarar för uppföljningen, och även för de hotade arterna martorn och ostronört. Artgruppen gaddsteklar och naturtypen slåtterängar följs inom länets miljöövervakning.

I havet görs en rad inventeringar och uppföljningar. Det är ankringsundersökning, trålskyddsuppföljning, sedimentation från trålning, biologisk mångfald på djupa mjukbottnar, ostroninventering, fiskinventering, sälkutar, fågelövervakning, mink på fågelskydden, spökfiskande hummertinor, fisket i parken, ålgräsuppföljning, marint skräp på stränderna och skräp på grunda havsbottnar, sjöpennor, biologisk mångfald på korallområden, utbredning av korall, antal besökare.