Mål för skötseln

Det övergripande målet för nationalparkens skötsel är att säkerställa en god livsmiljö för alla de arter som finns inom nationalparken.

Målet är även att bevara naturtyper och arter som ingår i EU:s nätverk av skyddsvärda områden (Natura 2000) i gynnsamt tillstånd, samtidigt som ett hållbart nyttjande av de biologiska resurserna ska kunna ske i området.

Skötseln av nationalparken utgår från en skötselplan som är beslutad av Länsstyrelsen.

Skötselplan för Kosterhavets nationalpark.