Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden – Sedimentationsundersökning i Spiran

Inom Natura 2000-området Kosterfjorden-Väderöfjorden (varav Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat utgör en betydande del) har sex djupare områden i fjorden, med extra höga naturvärden, avsatts som skyddsområden med trålförbud.

Skyddsområdena behöver följas upp regelbundet, både för kontroll att förbudet
efterlevs och att skyddsområdena har den gynnsamma effekt på den biologiska
mångfalden som avsetts. Det har gått drygt tio år sedan trålförbudet trädde i kraft
och detta är den första uppföljningen av skyddet.

Ladda ner rapporten – Trålskyddsuppföljning i Koster-Väderöfjorden – Sedimentationsundersökning i Spiran.