Saltö

Två personer går på de kala klipporna på västsidan av Saltö.

Saltö är ett av länets mest välbesökta naturreservat. Större delen av ön är kuperad och skogbeväxt men på den norra delen finns en del bebyggelse och betade kulturmarker.

På Saltö finns flera sandstränder men också klippor som störtar brant ner i havet. Berggrunden består mest av granit. På västsidan finns en rombporfyrgång som sträcker sig söderut till Smögenområdet. Längs vindpinade stränder växer små och krokiga tallar. Denna typ av ursprunglig kusttallskog som klarar exponerade lägen finns bara i norra Bohuslän. På havsstranden lever bland annat marrisp, strandkål och den fridlysta arten martorn. I gammelskogen kan du möta spillkråkan, samtidigt som kustlabben jagar över havet.

Förvaltningen av naturreservatet sker i dialog med boende och markägare i området. Det sker genom ett skötselråd som består av boende på Saltö och en representant från Tjärnö samhällsförening. Minst en gång om året bjuder förvaltningen in till en träff för att informera om vad som är på gång i naturreservatet.
Längre ner på sidan finns länkar till minnesanteckningar för de senaste skötselråden.

Mer information om Saltö naturreservat

Reservatsbeslut

Ändrade föreskrifter 3 maj 2023

Kartbilaga föreskrifter

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Saltö naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Ha hund okopplad
 • Övernatta i tält, hängmatta eller annat sätt
 • Elda annat än på iordningställda grillplatser. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte vid användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Cykla eller framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför den anvisade parkeringsplatsen
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Under perioden 15 maj – 31 augusti lägga upp eller förtöja båt eller annan farkost på sandstränder markerade i kartan eller ankra utanför de markerade sandstränderna närmare stranden än 50 meter. Förbudet gäller inte för kanoter eller kajaker som dras upp på sandstränder, om de placeras så att sandstränder eller passager inte blockeras.
 • Förtöja eller ankra i naturhamn på samma plats längre än två nätter i följd
 • Ankra, fiska eller använda skrapa inom område markerat med fiskeförbud

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger, annat än för egen konsumtion.
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön.
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.

Minnesanteckningar Saltö skötselråd

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2021