Västra Rossö

Solnedgång vid Saltpannan Västra Rossö.

Naturreservatet Västra Rossö består av två separata delar, dels Rossönäset med omgivande havsområde med småöar, dels öarna Inre och Yttre Arsklåvet med omgivande havsområde.

På Rossönäset finns flera bostadshus varav de flesta är fritidshus. Inget av dessa ligger dock inom naturreservatet. Naturreservatet ligger i direkt anslutning till Kockholmen som är en del av Kosterhavets nationalpark.

Tallskog och berghällar dominerar på Rossönäset. I mer avlägsna klåvor finns rikligt med gamla senvuxna tallar och relativt gott om död ved, vilket är gynnsamt för insektslivet. Stränderna är av varierande slag; här finns klippor, sten- och grusstränder, sandstränder och fragment av havsstrandängar. På Inre och Yttre Arsklovet växer den rödlistade strandvallmon och här finns en av Bohusläns få lokaler med ramslök.

Mer information om Västra Rossö naturreservat

Reservatsbeslut

Ändrade förskrifter 3 maj 2023

Kartbilaga föreskrifter

Skötselplan

Skötselplan karta

Regler

Du är välkommen att besöka Västra Rossös naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva upp växter
 • Ha hund okopplad
 • Övernatta i tält, hängmatta eller annat sätt
 • Elda. Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte vid användning av andra medhavda grillar, gasol- och spritkök eller liknande.
 • Cykla annat än på befintliga vägar
 • Med avsikt ta bort, stapla eller flytta sten. Till exempel bygga stentorn
 • Starta eller landa med luftfarkost. Gäller även drönare
 • Skada, borra, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten
 • Parkera motordrivet fordon, husvagn eller liknande utanför anvisad parkeringsplats
 • Tomgångsköra motor för att ladda batterier
 • Under perioden 15 maj – 31 augusti lägga upp eller förtöja båtar eller annan farkost på sandstränder eller ankra utanför sandstränder närmare stranden än 50 meter. Förbudet gäller inte för kanoter eller kajaker som dras upp på sandstränder, om de placeras så att sandstränder eller passager inte blockeras. Förtöja eller ankra i naturhamn på samma plats längre än två nätter i följd.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det också förbjudet att göra följande:

 • Plocka musslor eller alger, annat än för egen konsumtion.
 • Utföra undersökningar som innebär permanent markering av plats, fällfångst av djur eller annan påverkan på naturmiljön.
 • Genomföra vetenskapliga marina undersökningar som innebär insamling av marina arter.