Publikationer

Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 – 2012

Under 2010-2012 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i sammanlagt 35 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och
är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv. Resultaten har även blivit ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.