Publikationer

Eftersök av stortapetserarbi på Koster 2017

Stortapetserarbi Megachile lagopda är idag rödlistat som “nära hotad” NT.
Populationer med moderna fynd finns bland annat på Gotland, Öland, i
Västmanland, Skåne och ett enstaka fynd i Småland. Tidigare var den spridd från
Skåne till Gästrikland, men har minskat en del. Något äldre fynd finns gjort på
Koster i Bohuslän. Arten har på grund av den kraftiga minskningen under de
senaste 50 åren tagits upp i arbetet för åtgärdsprogram som drivs av
Naturvårdsverket.

Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark.
Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och
skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår
att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem,
biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska
resurser.

Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Mindre ekbock (Cerambyx scopolii) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är två
av de hotade arter som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram.
Målsättningen är att arterna skall leva vidare i livskraftiga populationer i landet och
på så sätt bidra till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.

Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

För att göra en utvärdering av länets slåtterängar startade Västra Götalands länsstyrelse delprogrammet ”ängar” vars syfte är att följa utvecklingen av länets slåtterängar. Utgångspunkten för övervakningen är de slåtterängar som finns noterade i
ängs- och hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90-talet)
och i ängs- och betesinventeringen (från mitten av 00-talet).

Miljöövervakning av gaddsteklar, 2016

Under 2016 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 15 ekorutor i Västra Götalands län,
uppföljning av 1 ekoruta i Kosterhavets Nationalpark samt inventering av 3 områden i samarbete
med Göteborgs stad. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen
och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.