Publikationer

Dykinventering av marina arter i fyra marina områden – Norra Långön/Hällsöarna, Hållöarkipelagen, Kåvra/Näverkärr och Vrångöskärgården

För att öka kunskapen om marina arter i exponerade grundområden har
dykinventeringar genomförts i fyra marina områden, med fokus på att kartlägga
så många arter som möjligt. Som komplement till traditionell linjetaxering längs
en djupgradient, har undersökningen kompletterats med ett cirkelsök på varje
lokal för att om möjligt hitta fler mer ovanliga arter.

Kustfåglar i Kosterhavet

Resultat från inventeringar och övervakning till och med 2020 Rapporten är en sammanställning över kustfåglar i Kosterhavets nationalpark, både från inventeringar före nationalparkens bildande och från den begränsade uppföljningen som skett sedan dess. Uppföljning med fokus på ejderungar, häckande kustlabb, tobisgrissla och storskarv, samt övervintrande skärsnäppa och toppskarv.

Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark.
Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och
skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår
att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem,
biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska
resurser.

Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till
Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen.
Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.

Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina
nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och
artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen
oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart
nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.