Främmande invasiva arter

Stillahavsostron som växer i vattenbrynet.

Invasiva främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan.

Inventering och uppföljning

Dykare inventerar ålgräs.

För att öka kunskapen om arters förekomst och antal genomförs olika inventeringar. Genom att upprepa undersökningarna kan vi övervaka förekomsterna och se förändringar och effekter av olika skötselåtgärder.

Restaureringsprojekt

Bitar av levande ögonkorall i akvarium.

Ibland behövs större praktiska insatser för att inte arter, livsmiljöer och ekosystemtjänster ska gå förlorade.

Mål för skötseln

Det övergripande målet för nationalparkens skötsel är att säkerställa en god livsmiljö för alla de arter som finns inom nationalparken.

Naturvårdsbränning

Eldslågor vid bränning av gammal ljung.

Många av de växter, svampar och insekter som finns i naturen har gynnats av bränder i markerna under tusentals år.

Betesdjur

Två kor och en kalv som betar på en strandäng.

Utan betesdjur kan vi inte vårda och sköta Kosterhavets kulturhistoriska landskap. Strandängar, hedar och blomrika gräsmarker är beroende av den hävd som betet innebär.