Publikationer

Miljöövervakning av gaddsteklar – Resultat från 2015 års övervakning och syntes för åren 2010-2015

Under 2015 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 14 ekorutor i Västra Götalands län.
Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar, resultat 2014

Under 2014 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 11 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala
miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt
underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till
Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen.
Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.

Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

På uppdrag av Länsstyrelsen har en inventering av lindar utförts i det närmaste
området kring den gamla bohuslinden vid Ekenäs på Sydkoster. Inventeringen har
gjorts inom en radie av ca 50 m från bohuslinden med undantag för den tomtmark
som finns inom detta område.

Miljöövervakning av gaddsteklar, resultat 2013

Under 2013 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 11 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 – 2012

Under 2010-2012 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i sammanlagt 35 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och
är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv. Resultaten har även blivit ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.