Publikationer

Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under 2020 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete
med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen
av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer, analys 2010-2018

Under 2018 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 18 ekorutor i Västra Götalands län och
uppföljning av 2 ekorutor i Kosterhavets Nationalpark. I denna rapport är även en analys gjord för all
data som samlats in sedan miljöövervakningsprogrammet startade 2010. Arbetet är en del i
Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för
uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även
ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Miljöövervakning av slåtterängar 2018 – Kosteröarna

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under
2018 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län.
Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Uppföljning av martorn 2017

Martorn Eryngium maritimum EN är en rödlistad och mycket sällsynt, sydlig och värmekrävade växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten.

Eftersök av stortapetserarbi på Koster 2017

Stortapetserarbi Megachile lagopda är idag rödlistat som “nära hotad” NT.
Populationer med moderna fynd finns bland annat på Gotland, Öland, i
Västmanland, Skåne och ett enstaka fynd i Småland. Tidigare var den spridd från
Skåne till Gästrikland, men har minskat en del. Något äldre fynd finns gjort på
Koster i Bohuslän. Arten har på grund av den kraftiga minskningen under de
senaste 50 åren tagits upp i arbetet för åtgärdsprogram som drivs av
Naturvårdsverket.

Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Mindre ekbock (Cerambyx scopolii) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är två
av de hotade arter som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram.
Målsättningen är att arterna skall leva vidare i livskraftiga populationer i landet och
på så sätt bidra till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.

Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

För att göra en utvärdering av länets slåtterängar startade Västra Götalands länsstyrelse delprogrammet ”ängar” vars syfte är att följa utvecklingen av länets slåtterängar. Utgångspunkten för övervakningen är de slåtterängar som finns noterade i
ängs- och hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90-talet)
och i ängs- och betesinventeringen (från mitten av 00-talet).

Miljöövervakning av gaddsteklar, 2016

Under 2016 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 15 ekorutor i Västra Götalands län,
uppföljning av 1 ekoruta i Kosterhavets Nationalpark samt inventering av 3 områden i samarbete
med Göteborgs stad. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen
och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.