Publikationer

Uppföljning av martorn 2017

Martorn Eryngium maritimum EN är en rödlistad och mycket sällsynt, sydlig och värmekrävade växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten.

Eftersök av stortapetserarbi på Koster 2017

Stortapetserarbi Megachile lagopda är idag rödlistat som “nära hotad” NT.
Populationer med moderna fynd finns bland annat på Gotland, Öland, i
Västmanland, Skåne och ett enstaka fynd i Småland. Tidigare var den spridd från
Skåne till Gästrikland, men har minskat en del. Något äldre fynd finns gjort på
Koster i Bohuslän. Arten har på grund av den kraftiga minskningen under de
senaste 50 åren tagits upp i arbetet för åtgärdsprogram som drivs av
Naturvårdsverket.

Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Mindre ekbock (Cerambyx scopolii) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är två
av de hotade arter som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram.
Målsättningen är att arterna skall leva vidare i livskraftiga populationer i landet och
på så sätt bidra till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.

Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

För att göra en utvärdering av länets slåtterängar startade Västra Götalands länsstyrelse delprogrammet ”ängar” vars syfte är att följa utvecklingen av länets slåtterängar. Utgångspunkten för övervakningen är de slåtterängar som finns noterade i
ängs- och hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90-talet)
och i ängs- och betesinventeringen (från mitten av 00-talet).

Miljöövervakning av gaddsteklar, 2016

Under 2016 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 15 ekorutor i Västra Götalands län,
uppföljning av 1 ekoruta i Kosterhavets Nationalpark samt inventering av 3 områden i samarbete
med Göteborgs stad. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen
och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar – Resultat från 2015 års övervakning och syntes för åren 2010-2015

Under 2015 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 14 ekorutor i Västra Götalands län.
Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar, resultat 2014

Under 2014 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 11 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala
miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt
underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till
Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen.
Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.

Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

På uppdrag av Länsstyrelsen har en inventering av lindar utförts i det närmaste
området kring den gamla bohuslinden vid Ekenäs på Sydkoster. Inventeringen har
gjorts inom en radie av ca 50 m från bohuslinden med undantag för den tomtmark
som finns inom detta område.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.