Publikationer

Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

På uppdrag av Länsstyrelsen har en inventering av lindar utförts i det närmaste
området kring den gamla bohuslinden vid Ekenäs på Sydkoster. Inventeringen har
gjorts inom en radie av ca 50 m från bohuslinden med undantag för den tomtmark
som finns inom detta område.

Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina
nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och
artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen
oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart
nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

Miljöövervakning av gaddsteklar, resultat 2013

Under 2013 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 11 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Gaddsteklar i Västra Götalands län – miljöövervakning 2010 – 2012

Under 2010-2012 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i sammanlagt 35 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och
är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv. Resultaten har även blivit ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.