Publikationer

Miljöövervakning av slåtterängar 2020

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under 2020 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete
med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen
av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer, analys 2010-2018

Under 2018 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 18 ekorutor i Västra Götalands län och
uppföljning av 2 ekorutor i Kosterhavets Nationalpark. I denna rapport är även en analys gjord för all
data som samlats in sedan miljöövervakningsprogrammet startade 2010. Arbetet är en del i
Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett underlag för
uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även
ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Miljöövervakning av slåtterängar 2018 – Kosteröarna

Slåtterängar är en av våra mest artrika naturtyper och den är beroende av kontinuerlig skötsel. Under
2018 genomfördes miljöövervakning av hävden och kärlväxterna i slåtterängar i Västra Götalands län.
Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Uppföljning av martorn 2017

Martorn Eryngium maritimum EN är en rödlistad och mycket sällsynt, sydlig och värmekrävade växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten.

Eftersök av stortapetserarbi på Koster 2017

Stortapetserarbi Megachile lagopda är idag rödlistat som “nära hotad” NT.
Populationer med moderna fynd finns bland annat på Gotland, Öland, i
Västmanland, Skåne och ett enstaka fynd i Småland. Tidigare var den spridd från
Skåne till Gästrikland, men har minskat en del. Något äldre fynd finns gjort på
Koster i Bohuslän. Arten har på grund av den kraftiga minskningen under de
senaste 50 åren tagits upp i arbetet för åtgärdsprogram som drivs av
Naturvårdsverket.

Fisket i Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat, 2012-2015

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark.
Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och
skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår
att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt förekommande marina ekosystem,
biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska
resurser.

Inventering och modellering av fisk- och kräftdjurssamhällen i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.

Inventering av molnfläcksbock och mindre ekbock 2016

Mindre ekbock (Cerambyx scopolii) och molnfläcksbock (Mesosa nebulosa) är två
av de hotade arter som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram.
Målsättningen är att arterna skall leva vidare i livskraftiga populationer i landet och
på så sätt bidra till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.