Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Kunskapen om fladdermöss i skyddade områden i Västra Götalands län ärdålig. Denna inventering är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, både förkunskapen om fladdermöss i länet och för kunskapen om den biologiskamångfalden i våra skyddade områden. Ladda ner rapporten – Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering

Molnfläckbock är en hotad art som i Västra Götalands län har sin starkaste förekomst på Kosteröarna. Denna inventering är en åtgärd inom åtgärdsprogrammet för långhorningar i hassel och klen ek. Ladda ner rapporten – Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering

Ängssvampar, Saltö och Koster – inventering 2020-2022

Denna inventering är till viss del en uppföljning av tidigare inventeringar av svampfloran i ängs- och hagmarker inom Kosterhavets nationalpark, Kosteröarnas naturreservat och Saltö naturreservat. Resultatet blir ett underlag för fortsatt skötsel och planering av uppföljningar. Ladda ner rapporten – Ängssvampar, Saltö, Koster – inventering 2020-2022

Uppföljning av martorn 2021

Martorn Eryngium maritimum är en i Sverige sällsynt, sydlig och värmekrävande växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten. Den är rödlistad i kategori VU. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram som syftar till att samordna de insatser som behövs för att martorn ska kunna överleva i Sverige. Denna inventering är […]

Dykinventering av marina arter i fyra marina områden – Norra Långön/Hällsöarna, Hållöarkipelagen, Kåvra/Näverkärr och Vrångöskärgården

För att öka kunskapen om marina arter i exponerade grundområden har
dykinventeringar genomförts i fyra marina områden, med fokus på att kartlägga
så många arter som möjligt. Som komplement till traditionell linjetaxering längs
en djupgradient, har undersökningen kompletterats med ett cirkelsök på varje
lokal för att om möjligt hitta fler mer ovanliga arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer 2020

Miljöövervakning av gaddsteklar och pollinatörer har utförts på 10 platser. I genomsnitt påträffades 34arter gaddsteklar på en plats med metoden färgskålar och 13,5 arter av blombesökare under en pollinatörsslinga.

Kustfåglar i Kosterhavet

Resultat från inventeringar och övervakning till och med 2020 Rapporten är en sammanställning över kustfåglar i Kosterhavets nationalpark, både från inventeringar före nationalparkens bildande och från den begränsade uppföljningen som skett sedan dess. Uppföljning med fokus på ejderungar, häckande kustlabb, tobisgrissla och storskarv, samt övervintrande skärsnäppa och toppskarv.

Uppföljning av ostronört 2021

Ostronört är en havsstrandväxt som hör hemma på steniga, blockiga stränder på
Bohuskusten. Arten klassas som akut hotad (CR) i rödlistan och har därför fått ett
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet syftar till att arten ska få en förbättrad populationsstatus. Vi har dålig kunskap om de faktorer som påverkar ostronörtens möjligheter till överlevnad och spridning. En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är
därför uppföljning av arten.