Inför årets hummerfiske

I år infaller hummerpremiären måndag 25 september, klockan 07.00. På Havs- och vattenmyndighetens hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. OBS att i Koster-Väderöfjorden råder dessutom totalt fiskeförbud i tio mindre områden.

Båtar på stränder!

Båt uppdragen på en strand

Under några år har vi arbetat med att minska förvaringen av båtar på land inom naturreservatet Kosteröarna. Nu finns en föreskrift om att det inte är tillåtet att lägga upp eller förvara båt eller annan farkost på land mer än två dygn i följd.

Nya föreskrifter i naturreservaten

Reservatsskylt för Kosteröarnas naturreservat

I nationalpark och naturreservat gäller särskilda regler. I några av de naturreservat vi förvaltar har en del regler ändrats och lagts till. Syftet med ändringarna är att förtydliga och komplettera med föreskrifter som saknats.

Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Kunskapen om fladdermöss i skyddade områden i Västra Götalands län ärdålig. Denna inventering är en viktig del i kunskapsuppbyggnaden, både förkunskapen om fladdermöss i länet och för kunskapen om den biologiskamångfalden i våra skyddade områden. Ladda ner rapporten – Inventering av fladdermöss i Västra Götalands län 2022 – I 11 skyddade områden

Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering

Molnfläckbock är en hotad art som i Västra Götalands län har sin starkaste förekomst på Kosteröarna. Denna inventering är en åtgärd inom åtgärdsprogrammet för långhorningar i hassel och klen ek. Ladda ner rapporten – Molnfläckbock på Koster 2022 – Kompletterande inventering

Ängssvampar, Saltö och Koster – inventering 2020-2022

Denna inventering är till viss del en uppföljning av tidigare inventeringar av svampfloran i ängs- och hagmarker inom Kosterhavets nationalpark, Kosteröarnas naturreservat och Saltö naturreservat. Resultatet blir ett underlag för fortsatt skötsel och planering av uppföljningar. Ladda ner rapporten – Ängssvampar, Saltö, Koster – inventering 2020-2022

Uppföljning av martorn 2021

Martorn Eryngium maritimum är en i Sverige sällsynt, sydlig och värmekrävande växt som har nordliga utpostlokaler på sandiga havsstränder utefter den svenska kusten. Den är rödlistad i kategori VU. Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram som syftar till att samordna de insatser som behövs för att martorn ska kunna överleva i Sverige. Denna inventering är […]

Dykinventering av marina arter i fyra marina områden – Norra Långön/Hällsöarna, Hållöarkipelagen, Kåvra/Näverkärr och Vrångöskärgården

För att öka kunskapen om marina arter i exponerade grundområden har
dykinventeringar genomförts i fyra marina områden, med fokus på att kartlägga
så många arter som möjligt. Som komplement till traditionell linjetaxering längs
en djupgradient, har undersökningen kompletterats med ett cirkelsök på varje
lokal för att om möjligt hitta fler mer ovanliga arter.