Publikationer

Hävd i slåtterängar. Miljöövervakning i Västra Götalands län 2016

För att göra en utvärdering av länets slåtterängar startade Västra Götalands länsstyrelse delprogrammet ”ängar” vars syfte är att följa utvecklingen av länets slåtterängar. Utgångspunkten för övervakningen är de slåtterängar som finns noterade i
ängs- och hagmarksinventeringen (från slutet av 80-talet och början av 90-talet)
och i ängs- och betesinventeringen (från mitten av 00-talet).

Miljöövervakning av gaddsteklar, 2016

Under 2016 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 15 ekorutor i Västra Götalands län,
uppföljning av 1 ekoruta i Kosterhavets Nationalpark samt inventering av 3 områden i samarbete
med Göteborgs stad. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen
och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växtoch djurliv. Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för
hotade arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar – Resultat från 2015 års övervakning och syntes för åren 2010-2015

Under 2015 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 14 ekorutor i Västra Götalands län.
Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala miljöövervakningen och är även ett
underlag för uppföljningen av miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Resultaten är även ett viktigt underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Miljöövervakning av gaddsteklar, resultat 2014

Under 2014 genomfördes miljöövervakning av gaddsteklar i 11 ekorutor i Västra
Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens arbete med den regionala
miljöövervakningen och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Ett
rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Resultaten är även ett viktigt
underlag i arbetet med flera av åtgärdsprogrammen för hotade arter.

Utvärdering av förvaltningsmodellen för Kosterhavets nationalpark

Förvaltningsmodellen för nationalparken är unik för ett naturskyddat område i Sverige. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är förvaltare av nationalparken och har delegerat ansvarsområden och beslutsbefogenheter till
Kosterhavsdelegationen som består av representanter för lokala intressen.
Syftet med denna förvaltningsmodell är att skapa lokalt inflytande över nationalparken.

Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

På uppdrag av Länsstyrelsen har en inventering av lindar utförts i det närmaste
området kring den gamla bohuslinden vid Ekenäs på Sydkoster. Inventeringen har
gjorts inom en radie av ca 50 m från bohuslinden med undantag för den tomtmark
som finns inom detta område.

Ostron (Ostrea edulis) i Kosterhavets nationalpark

Kosterhavets nationalpark bildades 2009 och är Sveriges hittills enda marina
nationalpark. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara ett särpräglat och
artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen
oförändrat skick. I syftet ingår att långsiktigt skydda och bevara områdets naturligt
förekommande marina ekosystem, biotoper och arter samtidigt som ett hållbart
nyttjande kan ske av områdets biologiska resurser.